64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag:

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

64 97 76 60

aas@steinerskolen.no

Haugerudveien 25

1434 Ås

Mandag - torsdag

08:00 - 11:00

Fredag:

08:00 - 16:00

Skolestyret (Stiftelsesstyret)

Steinerskolen i Ås er en friskole, og formelt organisert som en stiftelse.  Ved en offentlig skole så er det kommunen som er skoleeier og som danner skolestyret. Ved Steinerskolen i Ås er det dermed stiftelsesstyret som danner skolestyret, og som fremstår som skoleeier.

Nedenfor finner du en oversikt over hvem som sitter i skolestyret ved vår skole, samt informasjon om styrets ansvarsoppgaver.

Skoleåret 2019/2020 består styret av:

Styreleder:
Børre Solberg (borre61@yahoo.no) – lærervalgt representant

Nestleder:
Ruth Ingrid Breitenstein (ruth.breitenstein@steinerskolen.no) – lærervalgt representant

Vara for styreleder og nestleder er:
Bengt Myrestøl-Jensen (bengt.myrestøl-jensen@steinerskolen.no) – lærervalgt representant

Styremedlemmer (lærervalgte representanter):
Signe-Lise Granlien (signe-lise.granlien@steinerskolen.no)
vara Åshild Gøthesen (ashild.gothesen@steinerskolen.no)

Styremedlemmer (foreldrevalgte representanter):
Ludvig Claeson (ludde@online.no)
vara Eli Moe (eliomini@yahoo.com)

Rune Romsdal (runeromsdal@hotmail.com)
vara mangler

Skolens daglig leder har møteplikt og uttalerett, men ikke stemmerett:
Anniken Bærvahr (anniken.barvahr@steinerskolen.no)

Andre representanter:
Følgende representanter har ikke møteplikt og stemmerett, men uttalerett.

Sissel Haugen (sissel.marion.haugen@steinerskolen.no) – observatør for lærerne
Ken Olaf Storaunet (stk@nibio.no) – observatør for foreldrene
Ellen Benestad (ellen.benestad@as.kommune.no) – kommunens representant
Tabita Ciftci (tabita.sofia.ciftci@steinerskolen.no) – voksenrepresentant for elevrådet

Styrets ansvarsoppgaver:

Skolens styre har det overordnede ansvaret for at steinerpedagogikkens metodiske retningslinjer blir satt ut i livet, at steinerskolenes fagplaner blir fulgt, at personalet har tilstrekkelig formell og indre kompetanse til å bære skolens oppdrag.

Skolens styre er direkte ansvarlig for

  • inntaks- og ordensreglementet, flytting og bortvisning av elever, elevfravær og mangler i undervisningstilbudet,
  • budsjett og regnskap, riktig pengebruk (til elevenes beste), sund økonomi- og regnskapsforvaltning, fastsettelse av skolepengene som skal betales av foreldrene,
  • ansettelse av en egnet daglig leder, medarbeidernes kompetanse,
  • oppfølging av offentlige krav og forutsetninger for skolens godkjenning og drift, årsrapport.

Skolen benytter et kvalitetssikringssystem kalt Kuba, samt det skoleadministrative systemet iSkole. Systemene er samlet bygget opp slik at de inneholder informasjon om alle lover som gjelder for privatskoler: For de fleste områdene finnes det sjekklister som gjør det mulig å få oversikt over hva som er på plass, og hvor det kan være glemt noe eller hvor noe skal forbedres. På hvert styremøte legges det frem en rapport som sammenfatter resultatene for et avgrenset område av skolens liv.

Daglig leder har ansvaret for at styret får all nødvendig informasjon for å kunne ivareta sitt ansvar uten å bli involvert i den daglige driften. Skolens styre underrettes av daglig leder regulært en gang i året om:

  •  personalbehandling, elevsaker, forhold mellom hjem og skole,
  • arbeidet med elevenes og de ansattes skolemiljø, ‘
  • gjennomføring av inntak, utvikling i elevtallet,
  • pedagogisk planlegging og faglig utvikling, tilrettelagt undervisning og spesialundervisning,
  • markedsføring
  • organisasjonens funksjonsevne og informasjonsflyt.